Hướng dẫn mua cổ phiếu DXS tại VCSC

Share:

Bước 1: Đăng ký mua Cổ Phiếu

1.1.      Nhà đầu tư cá nhân trong nước

-          Nhà đầu tư (NĐT) thực hiện mở tài khoản chứng khoán (nếu chưa có tài khoản chứng khoán quý nhà đầu tư có thể mở nhanh tại đây).

-          NĐT đăng ký mua Cổ Phiếu bằng cách:

o   Điền đầy đủ thông tin, ký ghi rõ họ tên và ngày ký vào Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu theo mẫu tại đây.

o   Nộp ba (03) Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu về CTCP Chứng Khoán Bản Việt (VCSC).

o   Sau khi Công ty chứng khoán xác nhận Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu hợp lệ, NĐT sẽ nhận lại một (01) Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu.

-          NĐT xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu bản gốc và nộp lại cho Công ty chứng khoán hai (02) bản photo CMND/CCCD/Hộ chiếu.

Quy trình chung như sau: 


Bước 2: Thanh toán tiền mua Cổ Phiếu

NĐT nộp tiền đặt mua trước 16h00 của ngày thanh toán tiền mua cổ phiếu ghi nhận trong Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu. Hạn cuối cùng nhận đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán: 16h00 ngày 19/04/2021.

Khách hàng nộp tiền mua Cổ Phiếu vào tài khoản phong tỏa của Tổ chức phát hành (“DXS”) nêu trong Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu theo hướng dẫn sau:

Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh

Số tài khoản: 113 002 873 493

Mở tại: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Thủ Thiêm

Nội dung: VCI [Tên NĐT] [Số CMND] [Số lượng cổ phiếu mua]

*Chú ý: Nội dung nộp tiền thanh toán của NĐT phải đầy đủ theo hướng dẫn nêu trên, và là căn cứ để xác nhận số lượng mua thành công của NĐT.


Bước 3: Xác nhận đặt mua thành công

Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (“Ngày Phát Hành”), DXS sẽ gửi thông báo xác nhận đặt mua thành công đến từng NĐT (theo hình thức trực tuyến hoặc theo địa chỉ NĐT đã đăng ký trên Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu) với nguyên tắc như sau:


          (i)        Tổng số lượng đặt mua (“Tổng đặt mua”) được xác định dựa trên khối lượng cổ phiếu mà NĐT đã thanh toán vào tài khoản phong tỏa của DXS.

     Trong trường hợp số tiền thanh toán của NĐT không tương ứng với số cổ phiếu là bội số của 100 theo quy định, số cổ phiếu được xác định để phân phối cho NĐT đó sẽ được làm tròn xuống (Ví dụ: NĐT đóng tiền tương ứng với 1.010 cổ phiếu thì NĐT chỉ được xác định phân phối 1.000 cổ phiếu)


        (ii)        Nếu Tổng đặt mua không vượt quá tổng số lượng Cổ Phiếu được phép chào bán, NĐT sẽ được xác nhận mua thành công toàn bộ số lượng Cổ Phiếu đã thanh toán tiền mua.


      (iii)        Nếu Tổng đặt mua vượt quá tổng số lượng Cổ Phiếu được phép chào bán, NĐT sẽ được phân bổ số lượng Cổ Phiếu bằng số lượng Cổ Phiếu nhà đầu tư đã thanh toán tiền mua nhân với tỷ lệ của tổng số lượng Cổ Phiếu được phép chào bán trên Tổng đặt mua trong thời gian chào bán (“Tỷ Lệ Đặt Mua Thành Công”). Công thức tính cụ thể như sau:

Số lượng Cổ Phiếu NĐT được phân bổ

=

Số lượng Cổ Phiếu NĐT đã thanh toán tiền mua

x

Tổng số lượng Cổ Phiếu được phép chào bán

Tổng đặt mua


Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (Ngày Phát Hành), DXS sẽ gửi thông báo về Tỷ Lệ Đặt Mua Thành Công và việc phân bổ số lượng Cổ Phiếu đặt mua (“Thông Báo”); và thực hiện phân bổ số lượng Cổ Phiếu cho từng NĐT theo Tỷ Lệ Đặt Mua Thành Công tại Thông Báo. NĐT sẽ được hoàn trả số tiền chênh lệch giữa số tiền mua Cổ Phiếu đã thanh toán và giá trị đặt mua thành công của NĐT theo quy định cụ thể tại Bước 4.


Quy định làm tròn số lượng cổ phiếu được phân bổ: Số lượng Cổ Phiếu NĐT được phân bổ sẽ được làm tròn đến hàng trăm theo nguyên tắc làm tròn xuống.

Ví dụ: Số lượng Cổ phiếu NĐT được phân bổ theo công thức trên là 10.450 cổ phiếu thì theo quy định làm tròn, số lượng cổ phiếu NĐT được mua được làm tròn xuống là 10.400 cổ phiếu. Nếu Số lượng Cổ phiếu NĐT được phân bổ theo công thức trên là 930 cổ phiếu thì theo quy định làm tròn, số lượng cổ phiếu NĐT được mua sẽ là 900 cổ phiếu.


Khoản tiền mà NĐT được hoàn trả được gọi là Khoản Tiền Nhận Lại

NĐT đặt mua Cổ Phiếu thành công sẽ thành chủ sở hữu Cổ Phiếu đối với số lượng Cổ Phiếu đặt mua thành công tương ứng và được ghi nhận vào Sổ đăng ký danh sách chủ sở hữu Cổ Phiếu kể từ Ngày Phát Hành.


Bước 4: Nhận lại Khoản Tiền Nhận Lại

Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn phản hồi của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo kết quả chào bán Cổ Phiếu ra công chúng của Tổ Chức Phát Hành, Khoản Tiền Nhận Lại sẽ được hoàn trả cho NĐT như đã nêu tại Bước 3 vào:


Tài khoản ngân hàng theo thông tin tại Giấy Đăng Ký Mua Cổ Phiếu. Trường hợp tài khoản ngân hàng đã đăng ký không thể nhận tiền, DXS sẽ thực hiện thông báo và tạm lưu Khoản Tiền Nhận Lại của NĐT trên tài khoản phong tỏa của DXS cho tới khi nhận được thông báo chỉ dẫn mới của NĐT.


Bước 5: Nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

Từ ngày 04/05/2021 đến ngày 11/05/2021, NĐT đặt mua cổ phiếu thành công trong đợt chào bán tiến hành nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần theo hướng dẫn sau:

-        Bộ phận Quan hệ cổ đông – CTCP Dịch vụ Bất Động sản Đất Xanh.

-        Địa điểm: 2W Ung Văn Khiêm, P. 25, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

-        Thời gian: 04/05/2021 đến ngày 11/05/2021 (từ 8h30 đến 17h00)

-        NĐT nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần vui lòng mang theo các tài liệu:

o   Đối với cổ đông là cá nhân: mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu bản gốc để đối chiếu. Trường hợp ủy quyền phải mang theo Giấy ủy quyền, CMND của người ủy quyền và người được ủy quyền (bản sao có công chứng).

o   Đối với cổ đông là tổ chức: mang theo Giấy giới thiệu của tổ chức, CMND/CCCD của người được giới thiệu.


Không có nhận xét nào