Các khái niệm về Algo Trading (giao dịch thuật toán) và Quantitative Trading (giao dịch định lượng) đã rất phát triển trên thế giới. Nhưng, các khái niệm này lại còn khá mới ở Việt Nam. Bài viết này nói về một khía cạnh nhỏ của Algo Trading và áp dụng một thư viện phổ thông trên thế giới vào dự báo đầu tư. 

Chắc chắn bài viết còn nhiều hạn chế, mong nhận nhiều góp ý của anh em trader.

-----------------------------------------------------------------------------

Lê Đặng Trung Hiếu (Link xử lí data trên Github)

Supervisor, Phòng ABS, CTCP Chứng Khoán Bản Việt (HoSE: VCI)

Những bài viết khác về Algo Trading & Machine Learning

-----------------------------------------------------------------------------