A. Phong thủy:


B. Bói toán, quẻ dịch:
 • TTsoft Stone Ver: 3.0 Lập quẻ kinh dịch, chu dịch, bát tự hà lạc download (OS: Microsoft Windows);
 • Lục nhâm đại độn (2012) letrungtu download;
 • Bát tự hà lạc – Tử bình – Tử vi – Quẻ dịch (3/2011) – Lê Trung Tú – anh033 download (Microsoft Office Excel);
 • Ngũ Linh – LTT – Trình bát tự hà lạc (10-2009) – letrungtu (Microsoft Office Excel);
 • Bát môn thần khóa V.1.01 (1/2014) – Vũ Hữu Khôi (Microsoft Office Excel);
 • Đặt tên (Microsoft Office Excel);
 • MaiHoaDichSo107b.zip Mai hoa dịch số V.1.07 (Java);
 • HaLacLySo107b.zip Hà lạc lý số V.1.07 (Java);
 • Tuoiam lich – VHK Ver: 1.45 (7/2020) Tính tuổi âm lịch, can, chi, mệnh, cung, hạn sao, ý nghĩa tổng quát – Vũ Hữu Khôi (Microsoft Office Excel);
 • Tuổi vợ chồng – VHK Ver: 1.31 (10/2017) Xem tuổi vợ – chồng có hợp nhau không – Vũ Hữu Khôi (Microsoft Office Excel);
 • Giờ phạm trẻ nhỏ Ver: 1.01 (8/2012) Tính giờ quan sát, kim sà, tướng quân, diêm vương, dạ đề – Vũ Hữu Khôi (Microsoft Office Excel);
 • Xem tuổi gia đình Ver 002 (Microsoft Office Excel);
 • Bát tự hà lạc V.3.0 – Simon download (OS: Microsoft Windows);
 • Bốc dịch V.5.3 – Simon download (OS: Microsoft Windows);

C. Tử vi:

D. Xem ngày: