Share:

NQ 15 của Chính phủ về việc một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệpNghị Quyết ban hành ngày 6-3-2014 với các nội dung chính:
Thứ nhất, việc thoái vốn hoàn thành trước 31-12-2015
Thứ hai, Chính phủ cho phép các ngân hàng thương mại Nhà nước mua lại or NHNN làm đại diện sỡ hưu với trường hợp thoái vốn của DNNN tại các công ty đầu tư tài chính, ngân hàng thương mại
Thứ ba, Chính phủ giao SCIC xem xét, mua lại các khoản đầu tư ngoài ngành, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của các tập đoàn, tập công ty Nhà nước, công ty 100% vốn Nhà nước vào lĩnh vực bảo hiểm, ngân hàng.
Thứ tư, Chính phủ cho phép các doanh nghiệp đầu tư ngoài ngành được thoái vốn dưới mệnh giá hoặc dưới giá trị sổ sách sau khi đã trừ khoản dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính
Thứ năm, Chính phủ yêu cầu các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp Nhà nước căn cứ vào tiêu chí phân loại và vai trò với sự phát triển cả ngành để xác định tỷ lệ duy trì nắm giữ vốn nhà nước nhưng không được quá 65%
Ngoại lệ, tại Tập đoàn Bảo Việt và các ngân hàng thương mại cổ phần vẫn phải duy trì tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ ít nhất 65%
Thứ sáu, trường hợp không thực hiện được tiến độ cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và người liên quan sẽ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ

cóp nhặt blog anh kháng

Không có nhận xét nào