[CHART] S&P500

Share:


 S&p 500 đang tạo swing hight và swing low, trong suốt 2 tuần, trước khi breakout, nếu mẫu hình là chính xác, với low volume, mẫu hình xác lập thì sp500 khả năng đi vào 1 down trend tiếp với target 1750, chứng tỏ các trader mỹ sẵn sàng bán tiếp, với dững dự báo ko mấy tốt đẹp

biến động của giá chờ động tháo tiếp theo trong kì họp quan trọng của FED.

Không có nhận xét nào