Vào những năm 1970, dân PTKT phải dán giấy lại cho đủ lớn để có điểm cao nhất & thấp nhất trên đồ thị